0553 870 92 02 - 0507 593 94 43
Tez Hazırlama
  • Tez Hazırlama
    Tez Yazımı, Lisans , Yüksek Lisans , Doktora, Ödev Yazımı. Makale Hazırlama, SPSS Analiz, Tez Formatlama Çalışmalarınız için Güvenilir Adres...

  • Tez Hazırlama
    Biz tezhazirlamamerkezim.com olarak bu işin öncüsü, üniversite öğrencilerinin tek dostu, her zaman belli bir politika ve vizyon çerçevesinde ilerleyen ve hep daha ileriyi hedefleyen bir kuruluşuz. Bizimle beraber daima ileriye yürümek isteyenlerin adresi.

Tez Hazırlama Merkezim
SPSS ve EKONOMETRİK Analiz

 

 

Lisans Tez, Yüksek Lisans Tez ve Doktora Tez Hazırlama sürecinde gerçekleştirilecek olan anket araştırması spss programıyla desteklenmektedir. 

İlk aşama olarak 

Anket Hazırlama: Anket sorularını hazırlarken demografik bilgi formundaki soruların çalışmamızın kriterlerine uygun olan bireylere uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Sonrasında çalışmanın amacına uygun olan ölçek soruları belirlenmelidir. Günümüzde hazır ölçek kullanılmaktadır. 

Veri girişi: Oluşturulan anket formu öğrenci tarafından kişilere doldurularak istenilen sayıya ulaşıldığında kargo yolu ile merkezimize gönderildiğinde spss programına veri kodlaması yapılmaktadır. 

Tez Hazırlama Merkezine 0507 593 94 43 nolu telefon numaramızdan yada bilgi@tezhazirlamamerkezim.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

Metod: Kodlanan veriler sonrasında ölçeklere normallik testi yapılarak çalışmada kullanılacak olan parametrik veya non- parametrik testler belirlenerek çalışmanın amacına uygun olan analizler gerçekleştirilmektedir. Spss programındaki tablolar word ortamına aktarılarak tabloların yorumları yazıldıktan sonra tez çalışmasının son bölümü olan araştırma kısmına aktarılmaktadır.

Spss analiz çalışmalarınızda elde edilen verilerin ve ölçeklerin özelliklerine ve tiplerine göre uygulanacak testlerde değişiklik olabilecektir. Bu testler daha çok ölçekteki soruların kategori, dağılım, evren ve örneklem sayılarına göre değişkenlik gösterecektir.

İstatistik araştırmalarında uygulanacak birçok test vardır. Uygun olan testler uzman kişiler tarafından belirlenerek veri analizi yapılmaktadır. 

 

·         Parametrik testler: Varyans analizi, T-testi, Pearson korelasyonu

·         Parametrik olmayan testler: Ki-kare testi, Spearman Korelasyonu

·         Regresyon analizi

·         Anova testi

·         Geçerlilik-güvenirlilik analizi

·         Faktör Analizi

·         Çoklu regresyon

·         Kovaryans analizi

·         Man Whitney testi

·         Kruskal wallis testi

 

Uzmanlar veri girişini bitirip spss paket programında ilgili veri testlerini uygulayıp analiz işlemini bitirdikten sonraki süreç çıkan sonuçların tablolara aktarılması işlemidir.

Analiz çalışmasında ortaya çıkan tablo ve grafiklerin sonuçları paket programda İngilizce olarak verildiği için ekibimiz tarafından Türkçeye çevrilerek sonuçların herkes tarafından anlaşılması için yorumlanması işlemi ile bitirilir.

Örnek bir çalışmamızdan; Araştırmada toplanan verilere ait cronbach's alpha güvenilirlik katsayıları tablo 1de sunulmuştur

 

Tablo 1 Güvenirlilik İstatistikleri

Ölçek

Madde Sayısı

Cronbach's Alpha Güvenirlik Katsayısı

Örgütsel Öğrenme Yeteneği

41

0,840

Örgütsel Bağlılık

17

0,840

 

Tablo 1'de ki güvenirlik istatistikleri incelendiğinden her ikisinde 0,840 olarak hesaplandığı ve 0,80den büyük olduğu görünür. Literatürde 0,80 den büyük güvenlik istatistiğine sahip ölçeklerin mükemmel derecede güvenilir olduğu görünür.

 

Eğitime Göre Fen Bilgisi Kılavuz Kitabına Görüşlere İlişkin T Testi Sonuçları

Eğitim

N

Ortalama

Standart Sapma

T Değeri

Sig.

Lisans

72

123,0139

13,23939

0,299

0,766

 

10

121,6000

19,06830

 

 

tezhazirlamamerkezim.com olarak tüm SPSS çalışmalarınız ve Ekonometrik analiz çalışmlarınıza baştan sona kadar kaliteli, güvenilir hocalarımız ile destek vermekteyiz.

 

                              Tez Hazırlama Merkezine 0507 593 94 43 nolu telefon numaramızdan                                yada bilgi@tezhazirlamamerkezim.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

2010 Tez Hazırlama Merkezim // Her hakkı saklıdır.
Web Tasarım : FNP Digital